Algemene Voorwaarden

1. Definities

De Ondernemer: Helmes Health Centre (HHC)
De Consument: “De sporter” natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot Fitness.
Fitness (zowel binnen als buiten): een op lichamelijke en/of geestelijke activiteitgerichte dienst.
Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van Fitness. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt verstaan zowel fysiek (papier) als digitaal.

2. Het aanbod

1. De Ondernemer brengt het aanbod Schriftelijk of elektronisch uit. Het aanbod is van kracht gedurende een door de Ondernemer aangegeven termijn. Als de Ondernemer geen termijn voor de aanvaarding heeft gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.

Het aanbod omvat ten minste:
– de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
– de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
– op welk moment de Ondernemer de kosten op grond van artikel 3 jaarlijks kan verhogen;
– de wijze van betaling en de betalingstermijn;
– de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart,
– de geldigheidsduur en;
– het (huishoudelijk) reglement.

De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.

Bij het aanbod worden de algemene voorwaarden Schriftelijk ter hand gesteld,
op zo’n manier dat de Consument daarvan kennis heeft kunnen nemen en ze heeft kunnen bewaren.

3. Prijs en prijswijzigingen

1. Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen.
2. HHC maakt eventuele prijsverhogingen 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend.
3. In het geval van een prijsverhoging, heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging door Ondernemer te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Ondernemer terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.
4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijs- aanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging, tenzij een dergelijke prijsverhoging door Ondernemer bekend wordt gemaakt binnen 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst. In dat laatste geval heeft Consument tot 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst het recht tot ontbinding. Het vooruit- betaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Ondernemer terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

4. De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Consument. Door het kopen van een rittenkaart via de webshop, door een contante betaling of betaling via internetbankieren gaat de sporter akkoord met de algemene voorwaarden. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

5. Verplichtingen van Helmes Health Centre.

1. HHC staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.
2. HHC onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
3. Indien HHC gebruikmaakt van de diensten van instructeurs en/of begeleiders, staat hij er voor in dat de instructeurs en/of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
4. HHC zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
5. HHC treft voldoende maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten.

6. Betalingsvoorwaarden

1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.
2. Bij niet tijdige betaling is de Consument in verzuim nadat hij daar door de Ondernemer schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.

Personal Training.
1. Factuur, de betaling dmv een overboeking via internetbankieren.
2. Contante betaling aan HHC.
3. Betaling (in overleg) via webshop in de Virtuagym fitness app.

Abonnement smallgroup en bootcamp.
Het Helden van Helmes abonnement zal rond de 1e van de nieuwe maand worden betaald.
Het abonnementsgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd, direct opeisbaar en dient te geschieden via:

1. Automatische incasso.
2. Contante betaling aan HHC.
3. Betaling via de webshop in de Virtuagym fitness app.

Rittenkaarten smallgroup en bootcamp.
1. Betaling via de webshop in de Virtuagym fitness app.
2. Eventueel (in overleg) dmv een contante betaling aan HHC.

7. Duur en beeïndiging abonnement & geldigheidsduur rittenkaarten

Het Helden van Helmes abonnement is een maandelijks opzegbaar abonnement.
Indien de sporter wil opzeggen zal dit via de mail moeten gaan of schriftelijk gedaan moeten worden. Na het ontvangen van een schriftelijk opzegging zal er nog één betaling gedaan worden en dan op de 1e van die maand erop definitief gestopt staan. Voorbeeld: 15 okt opzeggen, betekend 01 dec definitief stop. Er kan tot aan die definitieve stopdatum natuurlijk nog gebruik gemaakt worden van alle diensten.

Rittenkaarten mogen worden overgezet naar een andere sporter indien de sporter niet meer in staat is om zelf deel te nemen aan de trainingen. Dit kan zijn door een blessure/medische redenen of verhuizing. De rittenkaarten voor de groepstrainingen zijn 1 jaar geldig na aankoop. In overleg kan dit worden verlengd, uitzonderingen zijn een blessure/medische redenen, zwangerschap of vakantie.

Indien er een geldige reden is voor het niet kunnen meedoen aan de activiteiten van HHC, kan er worden gekozen voor terugbetalen van het resterende lesgeld.

De personal training is afhankelijk van het gekozen traject. De duur wordt bepaald door het gekozen traject: 3 maanden (13 weken) of 6 maanden (26 weken). In overleg kan de personal training worden verschoven/verlengd. Dit kan zijn door blessures/medische redenen of vakanties.

8. Tussentijdse wijzigingen

1. HHC kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. HHC zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 2 weken van tevoren op genoegzame wijze aankondigen.

2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt.

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.